Discours du Président Pierre NKURUNZIZA lors la conférence nationale des jeunes à Gitega(version Kirundi)

Discours du Président Pierre NKURUNZIZA lors la conférence nationale des jeunes à Gitega(version Kirundi)

 1. Mudukundire tubanze dushimire Imana Mushoboravyose, yo yama ibungabunga igihugu cacu, ikaba yanaturongoye twese gushika muri kino kibanza. Nihabwe Icubahiro n’Amashimwe biyibereye.
 1. Turakengurukiye mwebwe mwese mwitavye runo rubanza rudasanzwe mu buzima bw’igihugu cacu, na cane cane ku rwaruka rwo Burundi bw’ejo.
 1. Ni akanyamuneza ntangere kubona urwaruka rungana gurtya, ruvuye imihingo yose, twicaranye kugira twigire hamwe inzira irashe yo gutegura kazoza keza k’Igihugu cacu, iguhugu twipfuza ko coba ciza kurusha ukwo kimeze uno musi.
 1. Kugira dushike kuri iryo hangiro, umwe wese atagerezwa kwitanga kandi twese tugategera ko iterambere rirama rishingira ku rwaruka rwo kazoza k’Uburundi. Abakurambere bamye babizirikana mu kuvuga bati « Imbuto itewe ni yo imera », vyongeye basokuru barayamaze bati « Umwana apfa mw’iterura».

 

Banyakwubahwa mwese;

Batumire bahire;

Rwaruka;

 

 1. Igihe twahuzwa n’igikorwa nk’iki mu mwaka uheze w’2016 twaragerageje gutahura umwibutsa w’Ikirundi uvuga ngo : « Uja mu kibira utazi ugaca inkoni utazi ». Uno mwaka w’2017, Icuvugo tuzokwisunga ni iki gikurikira: « RWARUKA, TUGIRE URUNANI RW’INTAMENWA DUTEZE IMBERE IGIHUGU CACU ».
 1. Twarabonye neza ko bamw baw. bake mu rwaruka bahora bicuza ivyo babakwegeyemwo,bakipfuza kuyora basheshe, kandi bitagikunda. Ni nkenerwa rero ko Urwaruka rumenya gutandukanya icatsi n’ururo, rukubahuka kuvuga ruti: «OYA» kuri ico cose kidashira imbere ineza yarwo n’iy’Uburundi bwacu.
 1. Leta y’Uburundi yaramaze gufata intumbero yo guhimiriza Abarundi muri rusangi, na cane cane urwaruka, kugira umwenegihugu wese aho ari ku mutumba, mw’ikomine, mu ntara, amenye ko iterambere ry’aho aba rimwega imbere y’abandi bose, rimukomokako rikongera rikamugarukako, kandi umutahe wambere ni wewe ubwawe.
 1. Turashimishwa n’intambwe tugezeko twihweje ivyaranguwe mu ma Komine. Aha twovuga amashure, amavuriro, ibigwati, ibibuga vy’inkino, inyubakwa zikoreramwo indongozi, n’ibindi. Ivyo vyose mwabishitseko atawubahagaze hejuru, atagitsure. Ni inama mwebwe nyene mwigiriye mufatiye ku migambi yihuta aho muherereye, muraheza muhuza umutima n’inama n’abarongozi banyu, murakura amaboko mu mpuzu. Turabakeje, ng’iryo iterambere ribakomokako rikabagarukako.

 

Banyakwabahwa;

Batumire bahire;

Rwaruka;

 

 1. Ni mureme kandi muremeshe abandi. Ntihagire n’umwe muri mwebwe tuzokwumva aganya ngo ziranyazwe, ngo ko bamwe bitwa « abagiraneza » baduteye akagere ibintu bigiye kuyangara. Humura muhumurize n’abandi, Imana yarahezagiye Uburundi, ibuha ibihe vyiza aho imvura n’izuba bibisikanya, bigatuma umwimbu wiyongera, abenegihugu ahanini batunzwe n’uburimyi bagashobora kwikenura no kwiteza imbere. Na kare ngo “Imana igutera amapfa ikakwereka aho uzosumira”. Uburundi Imana Mushoboravyose yaburemanye ubutunzi budasanzwe, ni ahanyu guhumuka amaso guhera ubu.
 1. Igihugu cacu kigizwe ahanini n’abenegihugu bakiri bato. Nkako ibice mirongo itandatu na bitandatu kw’ijana (66%) vy’Abarundi bigizwe n’urwaruka rutarenza imyaka mirongo ibiri n’itanu. Muca mwumva rero uruhara rwanyu ko ari nta ngere mu bice vyose vy’ubuzima bw’igihugu. Ubwo ni ubutunzi budasanzwe kuko ubu kw’isi hariho ibihugu biriko biraganya kubera abenegihugu bavyo abasaza basumba urwaruka.
 1. Uburundi bwabaye ubwambere mu gushira mungiro ingingo yafashwe n’Inama y’Abakuru b’Ibihugu n’Amareta bigize Ubumwe bwa Afirika, isaba ko igwirirana ry’abantu aho kuba ikibazo nyabuna ryoba inyishu ku bibazo vy’ubukene. Ivyo bigaca mu migambi ishira imbere urwaruka, hamwe n’inyigisho zisunga ibihe tugezemwo.

 

Banyakwubahwa;

Batumire bahire;

Rwaruka;

 

 1. Iri huriro ntidukekeranya ko rizoba inyishu y’ibibazo bitari bike mwibaza kugira mwiteze imbere, muteze imbere igihugu canyu, tutibagiye imiryango yanyu. Na kare iterambere nyakuri rihera mu rugo rwo mushinge w’igihugu,nayo umwana n’urwaruka ni imitahe ya mbere Imana Mushoboravyose itanga mu ngo no mu gihugu, mubizirikane neza guhera ubu.
 1. Rwaruka, icivugo c’uno mwaka kivuga kiti : « RWARUKA, TUGIRE URUNANI RW’INTAMENWA DUTEZE IMBERE IGIHUGU CACU ». Twashatse ko muzirikana neza  ingene mugize urunani umwansi abura aho amenera, kandi ko ukuboko kumwe kwiyaga ariko kutimara uburyi.
 1. Muzoronswa inyigisho zizobafasha kwitunganiriza imigambi, yaba iyo mu mashirahamwe canke mu yindi migwi mwaje muserukira. Tubasavye kuzikurikira neza, ntihagire ikibazo mwavanye mu ma Komine iwanyu musubirana inyuma kitaronse inyishu, hanyuma abamaze gutera intambwe bacire agace abandi, ejo ntihagire urwaruka ruba rukizimagirika.
 1. Mu ntumbero yo guteza imbere urwaruka, nk’uko Umushikiranganji w’Urwaruka, Inkino n’Imico Kama yabivuze, Leta yaremeje politike y’Igihugu yerekeye urwaruka, mbere n’ibanki y’Urwaruka ikaba iri mu kujaho, kugira ntihagire umugambi w’urwaruka unigirwa mu menshi kubera amikoro make canke kubura ingwati.
 1. Imbere yo gusozera twashaka dufate akanya dutange impanuro ku rwaruka no kuri abo bose bafise uruhara mu guteza imbere urwaruka:
 • Rwaruka, murama na ntaryo mwumvira impanuro z’abavyeyi, abarezi n’ababakurira na kare ngo «uwutayaze na se ntamenya umugani wa sekuru», vyongeye «Agashitsi ka kera kavumbika umuriro».
 • Murangwe n’umwete, ubwira n’ubukerebutsi, kandi murushirize kwitaho ivyigwa n’imyuga.
 • Nimukomeze urukundo hagati yanyu mu kwuzuzanya, ntimube nka wa mwana babwira bati: kubita umwansi agakubita uwo basangira.
 • Muramirira kure ababaca intege ngo kazoza kanyu karageramiwe kuko imfashanyo zitakiboneka, mwibuke ko akimuhana kaza imvura ihise, ahubwo dushire imbere gufashanya na kare nta gihugu na kimwe cikwije kw’isi.
 • Muri vyose na hose, murabaza umutima imbere yo gufata ingingo, mufate ingingo ibereye, ntimujane nyabahururu.
 • Murama mwitwararika guhanuza abavyeyi, abarezi, abarongozi n’ababakurira kuri aho hose mufise amadidane canke mwijijanya imitima.
 • Muririnda ico cose giteye kubiri n’indero kavukire ishingiye ku mico, imigenzo n’akaranga vy’Abarundi. Ubuhumbu, amareresi y’ibiterasoni, imvugo, inyifato, inyambaro bitabereye Umurundi, n’ibiyovyabwenge mubigire umuziro, muzirikane ko ingendo y’uwundi ivuna, kandi ko ingeso y’urugo itubaka urundi.
 • Ni mukoreshe ubuhinga bushasha bwo guhanahana amakuru n’inkuru mu kwiyubaka, kwubaka abandi n’Igihugu canyu gusa.
 • Ni mwijukire kuja mu mashirahamwe, muhanahane ivyiyumviro vyubaka kandi musangire imigambi. Umutwe w’umwe ntiwigira inama, imiti ikora ikoranye, tubiri tuvurana ubupfu, kandi nyamwigendako ntarimira impeshi.
 • Urwaruka rwarangije amashure, nirugende mu kibano rwerekane ubuhinga n’ubumenyi rwize, rwereke abatagiye mw’ishure ivyo rubarushije.
 • Turasavye abavyeyi n’abarezi kutadohoka no kudatanga imihoho mu kurera urwaruka. Twese twumve ko umwana ari uwa bose, turerere Uburundi, dutegure kazoza keza k’Igihugu cacu.
 • Abajejwe gutunganya inyigisho basabwe kwisunga ibihe tugezemwo, bagategura inyigisho z’akanovera zizofasha urwaruka kwitunganiriza imigambi myiza muri kazoza ariko batibagiye gushimangira imico, imigenzo n’akaranga vyamye biranga Abarundi kuva kera na rindi, vyo mushinge w’iterambere rirama.
 • Abarongoye imigambwe, amashirahamwe, amadini n’amashengero, tubasavye gushira imbere urwaruka mu migambi myiza yabo.
 • Urwaruka rwacu, abavyeyi, abarezi, abarongozi, twese hamwe twame twibuka ko Imana ari Umuvyeyi w’abavyeyi. Tuyiture imisi yose, muri vyose na hose, tuyisabe imurikire ivyiyumviro, imvugo n’ibikorwa vyacu, tuzirikane ko ukwizera Imana Mushoboravyose kujana n’ibikorwa, vyongeye, Imana Mushoboravyose ariyo itanga ubwenge, bwo soko ry’amahirwe no kunesha mu Burundi.

 

 1. Turamenyesheje ko tutazokwihanganira uwo wese, Umurundi canke umunyamahanga afise intumbero yo gucuvya no kuyovya urwaruka rw’Uburundi.Turazi kandi turazirikana ko izija guhona zihera mu ruhongore.
 2. Mu kurangiza, twagira dukengurukire abatunganije iri huriro, n’abo bose bagize uruhara kugira urubanza rw’uno musi rugende neza: abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abarongozi b’ibisata bitandukanye vy’ubuzima bw’Igihugu, abamenyeshamakuru, abo tuvuze n’abo tutavuze, mwese turabakengurukiye cane.
 1. Dusozereye dutangaza ko twuguruye icese ibikorwa vy’ikoraniro ry’urwaruka ku rwego rw’Igihugu.« TUGIRE URUNANI RW’INTAMENWA DUTEZE IMBERE IGIHUGU CACU ».

 

IMANA IHEZAGIRE URWARUKA RW’UBURUNDI.

IMANA IHEZAGIRE UBURUNDI N’ABARUNDI

MURAKOZE

 

Post a Comment