DISCOURS DU CHEF DE L’ETAT LORS DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE POUR LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

DISCOURS DU CHEF DE L’ETAT LORS DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE POUR LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

Tugire Amahoro, Sangwa Amahoro, Ubumwe, Ibikorwa, Iterambere n’Ubutungane mu Burundi!

 1. Imbere ya vyose twagomba kubanza gushimira Imana Mushobora vyose yo yaremye Uburundi bwacu, ikabuzigama gushika uyu musi uri hejuru,  natwe  ikaba yatuyoboye  gushika muri kino kibanza. Reka tuyikurire ubwatsi, n’ihabwe Ishimwe n’Icubahiro biyibereye.(Amashi)
 2. Kuri uno musi w’igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka w’2017, ni umusi Abarundi tutazokwibagira mu mateka y’Igihugu cacu, kuko turamutse duhurira muri iyi ntara nziza ya Gitega, kugirango dutanguze icese isekeza ryo gusigurira Abenegihugu integuro y’impinyanyuro z’Ibwirizwa Shingiro rihasanzwe, zizovamwo Ibwirizwa Shingiro rishasha rijanye n’ibihe, rigiye kuzotunganya ubuzima bw’Igihugu cacu.
 3. Mu gihe twariko turashikiriza ijambo Abarundi ryo kubipfuriza umwaka mwiza w’2012, twaramenyesheje Abarundi n’Amakungu ko mu migambi mikuru mikuru tugiye gushira imbere y’iyindi mu myaka iri imbere, harimwo kuzoganira ku bijanye no guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro n’ayandi mategeko mu nzira yo gutsimbataza inzego z’Igihugu n’intwaro rusangi ibereye Abarundi n’Uburundi.
 4. Kukaba nkako, ahatari amategeko atomoye, inzego ziragoyagoya, igihugu kikarangwamwo akajagari, abantu bagacika “ubusimbirahamwe”,umwe wese agasimbira kw’isunzu ry’inzu, Abenegihugu bakama mu mwiheburo batabona neza kazoza kabo, aha ntitworonderera kure twarabonye ivyadushikiye mu myaka y’1961, 1965,1993, 2010, n’ibiheruka kudushikira ejo bundi mu 2015.
 5. Uburundi nk’ibindi bihugu vyinshi kw’isi bikiri mu nzira ya Demokarasi, bwaraciye mu ngorane nyinshi zaba iza poritike, ubutunzi canke imibano, kuva buronse intahe yo kwikukira biturutse ku mbuto mbi yabibwe n’abakoroni. Aho hose vyaba biturutse kuri ba Mpemuke ndamuke na ba Ndayamutaye, barazwa ishinga n’amaronko batabiriye akuya, kuvuguruza abenegihugu no kubaka ijambo nk’uko mwavyiboneye mu mwaka w’2015 aho bagomba kudusubiza mw’ihumbi mu kugerageza gutembagaza inzego zitorewe n’Abenegihugu. Ingendo igayitse nk’iyo yaribonekeje kandi mu myaka y’1961, 1965, 1993, no mu 2010.
 6. Ariko rero, nk’uko abakurambere bayamaze bati “ Igiti ntikigukora mu jisho kabiri” kandi ngo “Ugukomereka kurababaza, ugutonekara kutaraza”.

 

Nico gituma dusubiye gukengurukira Abarundi bakunda Igihugu, inzego z’Umutekano no kwivuna abansi ku ruhara ntangere berekanye, inyifato ibereye yatumye Uburundi butagwa mw’isanganya. Turabakengurukiye kandi turabakeje ko bateramiye Intahe yo Kwikukira twarazwe n’Umuganwa Rudoviko Rwagasore, bongera barahagararira iragi rya Demokarasi dukesha Melchior Ndadaye.

Ba Nyakwubahwa Mwese,

Batumire Bahire;

 

 1. Ukugira ingorane ni ibisanzwe, igihambaye, ni ukugira ishaka ryo gutorera inyishu izo ngorane. Ba sokuru nibo bayamaze ngo “Ikibi si ukugwa, ikibi ni ukugwa ntuvyuke”. Twisunze ivyemeranijwe n’abaserukira imigambwe yemewe n’amategeko mu Kayanza mu mwaka w’2013, ivyashikirijwe n’Abashingamateka n’Abakenguzamateka, ivyasabwe n’abaserukira amadini n’amashengero bari kumwe n’abaserukira amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya poritike mu mwaka w’2014, aho bashikiriza ivyosubirwamwo inyuma y’amatora yo mu mwaka w’2015, twarasohoye Itegeko ry’Umukuru w’Igihugu no 100/34 ryo kuwa 23 Nyakanga 2015, rishiraho Umugwi w’Igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro mu gihugu, kugirango Abarundi baje inama ku nyishu zibereye kugira ngo Uburundi buve muri izo ngorane zahavuye ziba uruhererekane uko hegereje ibihe bihambaye vya poritike mu gihugu cacu, cane cane iyo hegereje amatora canke iyo yarangiye.
 2. Vyongeye, igihe bahurira i Gitega, ku wa 20 Ndamukiza 2017, n’ i Bujumbura ku wa 20 Ruheshi 2017 bahagarikiwe n’Ubushikiranganji bw’Itwaro yo hagati n’Inyigisho zo gukunda Igihugu, n’igihe bahurira mu Kayanza kuwa 22 Ruheshi 2017 bahagarikiwe n’Umuhuza w’Abarundi, abaserukira imigambwe yemewe n’amategeko barasavye ko Ibwirizwa Shingiro ryohinyanyurwa bidatevye.
 3. Uyo murwi rero umaze gushwara igihugu cose, Intara n’Amakomine no kwumviriza Inzego zose z’Igihugu, warashikirije icegeranyo Reta. Mu nyishu zatanzwe rero nk’umuti urama ku ngorane Igihugu cacu cama caciyemwo, haribonekeje ugushaka kw’Abenegihugu ko Ibwirizwa Shingiro ry’Igihugu cacu rikwiye gusubirwamwo rigahinyanyurwa neza, turetse n’uko ritari rikijanye n’ibihe vya none mu ngingo n’ibice bimwe bimwe birigize.

 

Mbere n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko rikaba ryaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iryo bwirizwa kubera y’uko hari ivyo dutegerezwa kujanisha n’ibitegekanijwe mu mabwirizwa Shingiro y’ibihugu bigize uyo muryango.

Ba Nyakwubahwa Mwese,

Batumire Bahire;

 

 1. Ibwirizwa Shingiro rigenga Igihugu cacu gushika uyu musi, mu ngingo yaryo y’297 riratomora neza ingene Ibwirizwa Shingiro risubirwamwo, aho ivuga iti: “ Ibwirizwa Shingiro risubirwamwo bisabwe n’Umukuru w’Igihugu, abanje kuja inama n’Urwego Nshikiranganji, canke bisabwe n’abarenga ica kabiri c’abagize Inama Nshingamateka, canke bisabwe n’abarenga ica kabiri c’abagize Inama Nkenguzamateka”.
 2. Ni muri iyo ntumbero, twisunze icegeranyo c’Umugwi w’Igihugu wari ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati, n’ivyasabwe n’imigambwe yemewe n’amategeko twahavuye dushikiriza Inama Nshikiranganji ivyari vyasabwe n’Abenegihugu muri ico cegeranyo, iyo nayo imaze kugica hirya no hino, ica isaba ko hoba umurwi ujejwe kwiga neza ibikwiye guhinyanyurwa mw’Ibwirizwa Shingiro rihari uyu musi.
 3. Tudatevye, twisunze itegeko No 100/041 ryo ku wa 15 Ntwarante 2017, twaciye dushiraho umurwi ujejwe ico gikorwa, nawo ukaba waraye urangije umurimo twari twawushinze, mbere nawo nyene ukaba uherutse kuduha icegeranyo c’ibikwiye guhinyanyurwa.
 4. Mu ngingo yaryo y’298, Ibwirizwa Shingiro rihari uyu musi naryo rikaba rivuga ko: “Muguhindura Ibwirizwa Shingiro, Umukuru w’Igihugu ashobora kubicisha mw’itora ry’Abarundi bose” (Referendum). Ku bwacu rero tukabona ko vyoba vyiza ico gikorwa gifashe iyo nzira na rirya Ibwirizwa Shingiro tugenderako ariyo nzira ryazananye kuko ryabanje kwemezwa n’Abenegihugu mu matora yabaye ku wa 28 Ruhuhuma 2005, imbere yuko riterwako umukono n’Umukuru w’Igihugu w’ico gihe.
 5. Uno musi uri hejuru rero, tukaba twahuriye ngaha i Bugendana, kugira ngo twugurure icese isekeza ryo gusigurira Abenegihugu ibiri muri iyo mpinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro rishasha, maze bazoryemeze canke barihakane bazi neza ibirimwo.
 6. Ico twoba turabamenyesha, ni uko muri rusangi, ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge, nazo izitunganye kandi zitazokomwakomwa ni nk’izigize inkingi ya demokarasi, amahoro n’umutekano, ugukingira abatavuga rumwe na Reta, uburenganzira n’inyungu z’inkehwa, ubwigenge ibisata bimwe bimwe bishingiyeko, no gukomeza ububasha Inzego z’Igihugu zihabwa n’Ibwirizwa Shingiro.
 7. Dusavye ko mu bushikiranganji bw’Intwaro yo hagati mu gihugu n’Inyigisho zo gukunda Igihugu, botunganya mu maguru masha ikirangamisii co gusigurira Abenegihugu ibishasha biri muri iyi nteguro kuva mu ntara gushika ku mitumba, na burya bihuriranye n’uko turiko turitegurira amatora yo mu mwaka w’2020.
 8. Ku bijanye n’amatora muri rusangi, twokwibutsa yuko mu bisabwa umuntu wese akunda igihugu ciwe, harimwo kumenya amategeko, gushigikira be no kwitaba amatora ashikana igihugu ku nzego zitorewe n’Abenegihugu.
 9. Nico gituma mu misii ya vuba, Abarundi bose bagiye gushikirizwa intumbero n’ingene uyo mugambi w’amatora yo mu 2020 woshigikirwa hisunzwe umutima wo gukunda Igihugu.
 10. Tuboneyeho akaryo ko kugabisha abantu bose bohirahira ngo baburagize uyo mugambi, haba mu mvugo canke mu ngiro. Nico gituma dusavye dushimitse abarongoye abandi mu nzego zose z’igihugu cacu ko borangwa n’ubumwe hamwe n’ubutwari, bagashengeza abangushi bakwiza ibihuha mu gihugu n’abandi bose barangwa n’igihushane c’ubumwe n’intwaro ya demokarasi.
 11. Bisigura ko uwo wese arongoye abandi ku mitumba/ karitiye,canke Komine n’abo mu ma nama ya Komine bazokwigira sindabibazwa bazobibazwa nyene n’ababakurira. Kukaba nkako, ni intumwa z’Umukuru w’Igihugu kuri uyo mutumba / karitiye. Barafise ico bemereye Abenegihugu igihe babatora, nico gituma bategerezwa kurangwa n’imico myiza, kandi bakaba akarorero keza muri vyose na cane cane mu gutuza amacakubiri afatiye ku bwoko, ku ntara, ku migambwe n’ayandi mazimwe asa n’ayo.

 

 1. Ni muri iyo ntumbero rero dusavye Abarundi bose, Inzego zose, ko uyo mugambi bowugira uwabo:

 

 1. Kubagize Reta y’Uburundi:

Turasavye dushimitse ngo abagize Reta y’Uburundi,  bafadikanije n’Umugambi w’Inyigisho zo gukunda Igihugu, umwe wese mu Ntara ashinzwe gukwirikirana,  ko bova mu biro, bashware intara, amakomine, amazone n’Imitumba basigurire Abenegihugu uyo mugambi.

 

 1. b) Ku murwi wigenga ujejwe gutunganya amatora:

Turasavye umurwi ujejwe gutunganya amatora, ko wobishiramwo ubukerebutsi n’ububangutsi vyamye biwuranga bihagije mu gutegura uno mugambi, na cane cane mu gushiraho inzego zo kuwushira mu ngiro, haba ku nzego z’intara no ku nzego z’amakomine.

 1. c) Ku bajejwe Intwaro:

Turasavye abajejwe intwaro ku nzego zose kuva kuri Buramatari, Musitanteri, gushika ku bakuru b’imitumba n’amakaritiye ngo babe barikazanura. Niyo bamara kumenyeshwa ikirangamisii begere abo bajejwe babahimirize bongere babasigurire ivyerekeye uyo mugambi.

 

 1. d) Ku barongoye imigambwe:

Tubasavye nabo nyene ko bokwerekana ingendo ibereye umunyeporitike akunda Igihugu ciwe akaba n’inkingi ya demokarasi mu kutaba intambamyi y’uwu mugambi. Bawusigurire abanywanyi babo kandi bubahirize amategeko.

 

e)Abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu n’ivyicaro vya   poritike.

Twarabonye muri kahise katari na kure ko hari amashirahamwe amwe amwe yiyitirira ko adaharanira ivyicaro n’inyungu za poritike, vyagaragaye yuko yari acuditse cane n’abanyeporitike bamwe bamwe bataye umurongo mu kugomba guta igihugu cacu  mu kaga, aho mbere wasanga bene ayo mashirahamwe asumvya ubukari abanyamigambwe.

Turabasavye rero kwunganira mu gusigura uyu mugambi mugabo bativanze mu vya poritike.

 

 

 

 1. f) Abenegihugu:

Tubasavye gutahura ko Demokarasi ari intwaro ishingwa n’Abenegihugu, bakitorera abaserukira inyungu zabo, kandi bakabashinga ijisho kugira ngo barangure koko ivyo baba barabemereye. Gutyo, Iterambere  rica riva ku Benegihugu, rikagirako rikabagarukako.

 

 1. g) Ku bimenyeshamakuru:

Tubisavye guterera uyo mugambi vyisunga akarangamutima k’umwuga wo kumenyesha amakuru, mu kwirinda guhengamika inkuru, aho ni nko mu gukwiragiza ibihuha canke mu kutagumya ibanga iyo bikenewe.

 

 1. Mu Burundi, demokarasi iteye ku ntambwe ishimishije cane, kuko kuva inzego zitorwa mu 2005 bubaye ubwa mbere kuva igihugu cacu c’Uburundi cikukira zirama zikamara ikiringo gitegekanijwe n’amategeko. Ikindi naco ni uko Uburundi bufatirwa ko akarorero mu bihugu vyinshi vyo kw’isi mu vyerekeye ugutorera umuti amatati yaduka mu vyerekeye intwaro. Intambwe tugezeko igiye gutsimbatazwa n’amatora twimirije.
 2. Abarundi rero boja mu matora batekanye.Twese tuzobonereho akaryo ko guhinyuza ibihuha bikwiragizwa mu gihugu, mu ntumbero yo guca ivutu abandi n’ugucira inzira amacakubiri n’ibintu vyose bishobora guhungabanya umutekano.
 3. Ni co gituma, twese hamwe, kubera umutima ukunda igihugu dufise, dutegerezwa kuba intumwa z’ubumwe, amahoro n’umutekano, na cane cane gutera ivyatsi, kwiyamiriza no guhana abo bose bagifise agatima n’ingendo vyo gusambura no gutembagaza Inzego zitorewe n’abenegihugu no kuburabuza demokarasi. Ni bacire birarura, kandi bamenye ko akateretse kaba gasema. Vyongeye kwiba ingoma ni kimwe, kuronka aho uyivugiriza ni ikindi. Ikibwirwa ni icumva, icerekwa ni ikibona.

 

Ba Nyakwubahwa Mwese,

Batumire Bahire;

 

 1. Mu gusozera,twagomba kubamenyesha ko turi mu bihe  bihambaye, na cane cane muri iki gihe turondera ko intwaro y’abenegihugu ariyo Demokarasi itsimbatara gusumba uko vyahora mu gihugu cacu.
 2. Mumenye ko uwudakunda igihugu c’amavukiro abonekera mu gutoba, mu kwonona, mu kuba sindabibazwa, mu gukwiza ibihuha n’ibinyoma mu gihugu, mu gucafuza igihugu camwibarutse, mu kudashimishwa n’ivyiza biriko birarangurwa mu gihugu, mu guhubisha abandi n’ubundi bubegito tutodondagura ngo duheze nko kuryanisha abonse rimwe, bene abo ni ukubashinga ijisho ijoro n’umurango, na kare uwutambana na mukeba ntakubita urugohe.
 3. Abarundi twomenya ko ibihe vy’amatora atari ibihe bibi canke biteye ubwoba, kandi ko amatora arangiye, ubuzima bubandanya. Ni ibihe ahubwo bifasha guhindura abatwara bidaciye ku gikenye, ata maraso arinze guseseka, maze Abenegihugu bagatwarwa n’abo bizeye, abo bitoreye, n’imigambi bishimiye ubwabo bakayigira iyabo.
 4. Twirinde rero imvugo ndenza rugero canke ica ivutu, amakuru yo gushikuza, inyifato y’akaguma n’ugukabura amacakubiri, gucafuza abandi canke kubaremeka inteba ishushe bigirwe umuziro guhera ubu. Tumenye ko amatora atekanye ari yo nkingi ikomeye ya demokarasi.
 5. Tuboneyeho rero akaryo ko gukebura abo bose biyobagiza amabanga bajejwe, ivyo navyo bikaba binyuranye n’ingendo y’umuntu akunda igihugu ciwe.Twibuke ko amahoro n’umutekano ari umwimbu wa twese kandi ko atahandi tuwusoroma atari mu kwubaha amategeko n’Inzego z’Igihugu, tumenyere kurengera inyungu zacu, tugire ingendo yo guharanira inyungu z’Igihugu cacu c’Uburundi kuko ari yo mpetso ya twese, umurima rusangi twasangijwe n’Imana.
 6. Ni kuri ayo majambo y’impanuro twugururiyeko icese isekeza ryo gusigurira Abenegihugu integuro y’Ibwirizwa Shingiro rishasha  rigiye kugenga Igihugu cacu.

 

Ni hahangame Igihugu cacu c’Uburundi!

Ni hahangame Amahoro n’Umutekano mu Burundi!

MURAKOZE!

IMANA IBAHEZAGIRE!

 

 

Post a Comment